Betingelser

1
Betingelser
1.1
Disse betingelser (”Betingelserne”) er gældende for enhver brug af MakeMyStrategy™, der stilles til rådighed af Strategy To All ApS, CVR-nr. 40453164, Strandvejen 58, 1., 2900 Hellerup.
1.2
Betingelserne gælder for enhver brug af MakeMyStrategy™ medmindre andet er skriftligt accepteret af Strategy To All ApS og erstatter alle tidligere vilkår for anvendelse af MakeMyStrategy™.
2
MakeMyStrategy™
2.1
MakeMyStrategy™ er et software-as-a-service- baseret strategiværktøj, der gør det let og enkelt for alle virksomheder, store som små, at arbejde med strategi. MakeMyStrategy™ er nærmere beskrevet her http://makemystrategy.com.
3
Funktionalitet
3.1
MakeMyStrategy™ udbydes ”as is” og med den af Strategy To All ApS beskrevne standardfunktionalitet. Kunden er selv ansvarlig for, at MakeMyStrategy™ kan anvendes af Kunden og for brugen af resultaterne fra MakeMyStrategy™.
3.2
Kunden er bekendt med, at MakeMyStrategy™, som alle andre software-baserede værktøjer, kan indeholde fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejl og uhensigtsmæssigheder udgør ikke juridiske mangler ved værktøjet, men rettes om muligt i forbindelse med Strategy To All ApS løbende vedligeholdelse af værktøjet. Kunden kan ikke stille krav om nogen bestemt fejlretning eller gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Strategy To All ApS.
4
Kundens brugsret
4.1
Kunden får ved betaling af det aftalte løbende vederlag til Strategy To All ApS en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at tilgå og anvende MakeMyStrategy™ samt lade Kundens udpegede ansatte (herefter samlet ”Slutbrugere”) tilgå og anvende samme.
4.2
MakeMyStrategy™ må alene anvendes til det af Strategy To All ApS forudsatte formål og inden for de aftalte rammer.
4.3
MakeMyStrategy™ må alene anvendes til at udarbejde strategier indenfor Kundens egen virksomhed  (ét CVR-nummer) og må ikke bruges til at udarbejde strategier for tredjemand udenfor denne.
5
Betaling
5.1
Betaling og betalingsbetingelser fremgår af MakeMyStrategy™s hjemmeside: http://makemystrategy.com
5.2
Ydelserne udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.
6
Pligt til at hemmeligholde brugernavne og adgangskoder
6.1
Kunden og Slutbrugerne er forpligtede til at hemmeligholde eventuelle brugernavne og adgangskoder, som de benytter i løsningen. Kunden hæfter for ethvert misbrug af de pågældende brugernavne og adgangskoder, uanset om misbruget foretages af Kunden, Slutbrugere eller tredjemand, der er kommet i besiddelse af Kundens eller Slutbrugerens brugernavne og adgangskoder, uden at dette er sket som følge af forhold, der udelukkende kan tilregnes Strategy to All ApS.
7
Tilgængelighedog oppetid
7.1
MakeMyStrategy™ tilgås af Kunden og Slutbrugere via Internettet.
7.2
Strategy to All ApS tilstræber, at MakeMyStrategy™ er tilgængelig for Kunden døgnet rundt, året rundt, men afgiver ingen garanti herfor. Strategy to All ApS anbefaler derfor, at Kunden planlægger sin brug af MakeMyStrategy™ således, at Kunden undgår at et eventuelt nedbrud påvirker Kundens virksomhed negativt.
8
Behandling af personoplysninger
8.1
Eventuelle personoplysninger behandles i overensstemmelse med Strategy to All ApS privatlivs- og cookiepolitik, som er tilgængelig her
9
Sikkerhedskopiering
9.1
Der tages dagligt backup af MakeMyStrategy™. Backuppen opbevares i 30 dage, hvorefter den slettes.
9.2
Kunden er forpligtet til selv at lave og opbevare en kopi af de oplysninger, Kunden har tastet ind i MakeMyStrategy™.
10
Sikkerhed, vira mv.
10.1
Kunden er informeret om, at Kunden selv løbende bør holde sine systemer beskyttet, herunder mod hacking, vira mv.
11
Ændringer i MakeMyStrategy™
11.1
Ændringer i MakeMyStrategy™ foretages løbende som led i videreudvikling, herunder på baggrund af brugerønsker, og kan efter omstændighederne betyde reduceret eller ændret funktionalitet.
12
Suspension af Strategy to All ApS ydelser
12.1
Ved manglende betaling eller i tilfælde af ulovlig eller unormal brug af MakeMyStrategy™, hændelser eller forhold, der giver anledning til at tro, at personoplysninger og/eller fortrolige oplysninger bliver misbrugt, har Strategy to All ApS egenhændigt og uden Kundens forudgående samtykke ret til at suspendere Kundens adgang til MakeMyStrategy™. Strategy to All ApS skal sende Kunden en meddelelse om lukningen af adgangen og give Kunden mulighed for at udtale sig. Hvis øjeblikkelig lukning er påkrævet af tungtvejende grunde eller af hensyn til personbeskyttelse, skal Kunden underrettes herom så hurtigt som muligt, efter at lukning er foretaget.
12.2
Suspension kan ophæves mod betaling af et gebyr på kr. 1.000 excl. moms, når Strategy to All ApS vurderer, at grundlaget for suspension er bortfaldet.
13
Immaterielle rettigheder mv
13.1
Strategy to All ApS har alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og eventuel knowhow til MakeMyStrategy™ og resultater mv., som fremkommer som følge af Strategy to All ApS levering af sine ydelser.
13.2
Data, som leveres af Kunden og resultater af behandlingen heraf, tilhører dog udelukkende Kunden. Strategy to All ApS er forpligtet til at behandle Kundens data fortroligt og må ikkevideregive dem til tredjemand eller anvende dem til andet formål end at levere MakeMyStrategy™ til Kunden.
14
Aftaleperiode og opsigelse
14.1
Aftalen løber uopsigeligt i den valgte periode (forudbetalt periode), dog minimum i 12 måneder
14.2
Aftalen kan efter de første 12-måneder af Kunden eller Strategy to All ApS bringes til ophør med 30 dages skriftligt varsel til udløbet af en periode.
14.3
Forudbetalte beløb tilbagebetales ikke.
15
Ansvar og ansvarsbegrænsning
15.1
Kunden er eneansvarlig for enhver brug af MakeMyStrategy™, herunder adgangen til MakeMyStrategy™ og håndteringen af data. Strategy to All ApS er ikke ansvarlig for funktionalitet stillet til rådighed af uafhængige tredjepartsleverandører, herunder standardsoftware- og driftsleverandører, men hæfter alene for underleverandører, som Strategy to All ApS selv har direkte kontrol over.
15.2
Strategiplanen er dannet ud fra Kundens input og uden at Strategy to All ApS har viden om Kundens forhold eller input. Strategy to All ApS påtager sig hverken ansvar for onboarding, indholdet i strategiplanen eller Kundens konkrete brug af samme.
15.3
Hver af Parterne er i øvrigt erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger:
15.3.1
Strategy to All ApS pligt til at betale erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til seks måneders betaling.
15.3.2
Parterne er ikke i noget tilfælde ansvarlige for driftstab, datatab, manglende besparelser, følgeskader eller indirekte tab. Tab af data samt omkostninger til retablering og geninstallering mv. heraf betragtes under alle omstændigheder som indirekte tab eller følgeskader. Foranstående begrænsninger gælder ikke for Strategy to All ApS krav på betaling og kun såfremt tabet ikke kan henføres til grov uagtsomhed eller forsætlige forhold hos den skadevoldende Part.
16
Force majeure og andre hindringer
16.1
Strategy to All ApS er ikke ansvarlig overfor Kunden, når der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter Strategy to All ApS opfyldelse af sine forpligtelser. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: krig, mobilisering, oprør og uroligheder, epidemier, pandemier eller følger heraf, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, edb-vira, hacking, DoS- eller DDoS-angreb, spamming eller anden unormal belastning af Strategy to All ApS systemer eller net, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som Strategy to All ApS ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er Strategy to All ApS efter eget valg berettiget til at udskyde leveringen af sine ydelser eller til ansvarsfrit at opsige aftalen helt eller delvist med virkning fra hindringernes indtræden.
17
Overdragelse
17.1
Kunden må ikke uden forudgående skriftlig accept fra Strategy to All ApS side overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand. Strategy to All ApS er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden Kundens tilladelse eller accept.
18
Ændring af vilkår
18.1
Strategy to All ApS kan ændre disse vilkår helt eller delvist med et varsel på tre måneder, herunder ændre prisen for MakeMyStrategy™.
19
Markedsføring
19.1
‍Medmindre andet er skriftligt aftalt, er Strategy to All ApS i sin markedsføring, herunder på sit website, berettiget til at anføre at Kunden bruger MakeMyStrategy™, herunder med en kort case story og anvendelse af Kundens logo. Markedsføringen skal være loyal overfor Kunden.
19.2
Kunden accepterer at MakeMyStrategy™ sender kunden nyhedsbreve ved brug af app’en MailerLite. MailerLite er GDPR-compliant og har følgende privatlivspolitik. Kunden kan altid let afmelde nyhedsbrevene ved hjælp at et link i nyhedsbrevet.
20
Tvister/fortolkningsbistand/mediation
20.1
Enhver tvist mellem Parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal indledningsvist søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters mediationsprocedure. Parterne er pligtige til at forsøge mediation medmindre at en Part risikerer retsfortabelse. Tvister, som ikke kan løses ved mediation, behandles efter dansk ret med Byretten i København som rette værneting. Lovvalgsreglen omfatter ikke dansk rets internationale privatretlige regler eller andre regler, som fører til anvendelsen af andet end dansk ret.